Regulamin korepetycji

 1. Słownik pojęć
  1. Korepetytor – Ariel Miłkowski właściciel firmy
  2. Rodzic – każdy opiekun prawny ucznia
  3. Uczeń – uczestnik korepetycji
  4. Grupa na FB – Specjalna grupa założona na portalu Facebook.com przez korepetytora celem, ułatwienia kontaktu między korepetytorem i uczniami.
 2. Informacje ogólne
  1. Podstawową jednostką korepetycji jest godzina zegarowa, w trakcie której uczeń ma się stawić na zajęcia i opuścić salę pod jej koniec.
  2. Zajęcia odbywają się w lokalu wyznaczonym przez korepetytora.
  3. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach, od 6.15 do 21. Również, w dni wolne od pracy.
  4. Stały klient to uczeń który:
   1. zgodzi się przyjąć ten status
   2. brał udział w korepetycjach w poprzednim roku szkolnym
   3. wyraził chęć uczestnictwa w zajęciach w nowym roku szkolnym najpóźniej do 10 sierpnia bieżącego roku i tym samym zaakceptował regulamin
   4. akceptuje narzucone przez korepetytora godziny zajęć uwzględniające plany lekcji wszystkich stałych klientów oraz godziny pracy korepetytora
 3. Sprawy finansowe
  1. Odpłatność za zajęcia określa CENNIK będący załącznikiem nr.1 do regulaminu.
  2. Odpłatność za zajęcia odbywa się na konto i zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2
  3. Odpłatność za zajęcia należy uiszczać w następujących terminach:
   1. Za zajęcia jednorazowe, z góry na konto podane w załączniku nr. 2 do niniejszego regulaminu a uczeń zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód uiszczonej opłaty.
   2. Za zajęcia prowadzone w trybie 1 raz w tygodniu do 5 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.
   3. Za zajęcia prowadzone w trybie 2 i więcej raz w tygodniu do 5 dnia miesiąca w którym odbywają się zajęcia, lub w dwóch równych ratach do 5 i 15 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.
  4. W przypadku problemów z płatnością Rodzic zobowiązany jest do telefonicznego lub osobistego kontaktu celem ustalenia indywidualnego trybu, płatności tak, aby uczeń nie odczuwał dyskomfortu związanego z zaistniałą sytuacją.
  5. Brak wpłaty i dostarczenia dowodu wpłaty, lub kontaktu Rodzica we wskazanym terminie skutkuje wykreśleniem ucznia z grafiku na dany miesiąc.
  6. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez wcześniejszego poinformowania zgodnie z niniejszym regulaminem jest nieobecnością nieusprawiedliwioną. Nie jest ona odrabiane i jest płatną w pełnej kwocie.
 4. Harmonogram i nieobecności.
  1. Każdy uczeń zobowiązany jest do dostarczenia planu zajęć w pierwszym tygodniu września, lub w dniu zapisu na korepetycje.
  2. W przypadku zmiany planu lekcji mającego wpływ na harmonogram korepetycji uczeń zobowiązany jest poinformować korepetytora, najwcześniej jak to jest możliwe.
  3. Terminy zajęć ustalane są przy uwzględnieniu potrzeby i planów lekcji w pierwszej kolejności wszystkich uczniów mających status stałego klienta.
  4. Dokładny harmonogram zajęć uwzględniający wszystkie planowane nieobecności ucznia na zajęciach w danym miesiącu ustalany jest na ostatnich zajęciach poprzedzających dany miesiąc kalendarzowy.
  5. O każdej niezgłoszonej nieobecności ucznia rodzic jest informowany telefonicznie pod wskazanym w kwestionariuszu osobowym (załącznik nr 3) numerem telefonu do Rodzica, a nieobecność taka jest traktowana jak nieobecność nieusprawiedliwiona.
  6. Planowaną lub losową (choroba, nagły wyjazdy itp.) nieobecność na zajęciach Uczeń lub Rodzic zgłasza najpóźniej 24 godziny przed zajęciami. Tak zgłoszona nieobecność traktowana jest jak nieobecność usprawiedliwiona (pkt. 3.6).
  7. Nieobecności usprawiedliwione nie mogą przekraczać 25% umówionych w danym miesiącu spotkań. W przypadku przekroczenia tej liczby nadmiarowe lekcje przepadają i są traktowane jak nieobecności nieusprawiedliwione (pkt. 3.6).
  8. Nieobecności usprawiedliwione podlegają odrobieniu w najbliższym dogodnym dla obydwu stron terminie, lub w przypadku braku możliwości dogadania takiego terminu zmniejszają kwotę opłaty za następny miesiąc.
  9. Istnieje możliwość zamiany terminu z innym uczniem. W tym celu uczeń musi zgłosić chęć przyłączenia się do zamkniętej grupy na FB i dogadania tej kwestii z innym uczestnikiem tej grupy, a następnie poinformowanie prowadzącego zajęcia o fakcie takiej zamiany.
  10. W przypadku odwołania zajęć przez Korepetytora, ustalony zostanie dodatkowy, dogodny dla ucznia termin, lub w przypadku braku możliwości dogadania takiego terminu zmniejszają kwotę opłaty za następny miesiąc, lub zwrócone w formie przelewu zwrotnego na konto, zależnie od decyzji Rodzica.
 5. Sprawy porządkowe
  1. Zapisy na zajęcia odbywają się w dowolnym terminie.
  2. Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za oceny ucznia w szkole.
  3. Na zajęcia 2. i 3. osobowe zgłaszają się zorganizowane grupy osób.
  4. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i regularnego w nich uczestniczenia
  5. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Korepetytora prac domowych. W przypadku Ucznia małoletniego, nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje Rodzic
  6. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w trakcie Zajęć, oraz bycia pod ich wpływem
  7. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania w trakcie zajęć oraz na terenie lokalu. W szczególności nie przeszkadzania Korepetytorowi i innym Uczniom w Zajęciach, oraz stosowania się do poleceń Korepetytora. 
  8. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zajęcia nie podlegają odrobieniu.
  9. Korepetytor  nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczniów pozostawione na terenie Lokalu.
  10. Za mienie uszkodzone przez ucznia odpowiedzialność finansowa ponosi Rodzic.
  11. Na zajęciach, można używać telefonu komórkowego w następujących celach:
   1. Kontakt z Rodzicem ucznia
   2. Edukacyjne wskazane przez korepetytora, jak robienie zdjęć tablicy, czy korzystanie z programów jak, np. kalkulator czy szukanie informacji związanych z tematyką zajęć w Internecie.